NJ Kurier

Profesjonalizm, kompetencja, rzetelność

Dostarczymy Twoją paczkę w każde miejsce UE

W trosce o zadowolenie naszych klientów oferujemy najniższe ceny przesyłek do wybranych krajów UE. Charakteryzuje nas najwyższy poziom obsługi, profesjonalizm oraz w sprawność w działaniu. Już od teraz przesyłki krajowe w nowej lepszej cenie. Sprawdź sam!

Regulamin korzystania z naszych usług

 1. Firma NJ – Jadwiga Księżyk, z siedzibą w Kunowicach ul. Brylantowa 15, 69-100 Słubice,nr NIP 926-118-39-78, wykonuje usługi kurierskie (pośrednictwo) w obrocie międzynarodowym i krajowym dla przedsiębiorstw oraz osób prawnych nie będącymi przedsiębiorcami zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy i określa normy współpracy pomiędzy NJ Jadwiga Księżyk a Zleceniodawcą. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest aktualnie stosowany przez NJ Jadwiga Księżyk list przewozowy.
 3. Zleceniodawca przekazując firmie NJ Jadwiga Księżyk przesyłkę wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu, stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art.384-385 k.c.
 4. Zleceniodawca podpisując list przewozowy, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszej umowy, które z momentem podpisania stają się dlań wiążące.
 5. Firma NJ Jadwiga Księżyk gwarantuje doręczenie przesyłki w zakresie zgodnym z listem przewozowym i obowiązującym cennikiem.
 6. Opakowanie powinno być:
  1. czyste, bez opisów, znaków i rysunków.
  2. zabezpieczone w sposób skuteczny.
  3. odpowiednio wytrzymałe w stosunku do zawartości.
  4. Ponadto opakowanie nie może powodować uszkodzeń i zabrudzeń pozostałych przesyłek

  Wymagany kształt paczki to prostopadłościan.

 7. Firma NJ Jadwiga Księżyk odmawia zawarcia umowy lub może odstąpić od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary:
  1. których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa lub umów, porozumień i konwencji międzynarodowych, w których stroną jest Polska.
  2. niebezpieczne lub szkodliwe dla osób i mienia takie jak materiały wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, żrące oraz broń i amunicję.
  3. przewożone pod plombą celną
  4. organy i szczątki ludzkie, zwierzęce lub zwłoki.
  5. żywe zwierzęta lub rośliny
  6. środki psychotropowe, leki, narkotyki, papierosy, alkohol
  7. kamienie, metale szlachetne, papiery wartościowe, certyfikaty, waluty, dzieła sztuki i antyki.
  8. objęte przepisami ustawy o Prawie pocztowym, których przewóz jest zabroniony, oraz ustawa zastrzega wyłączność wykonywania określonych usług przez operatora publicznego (Dz.U.03,130,1188).
 8. W uzasadnionych okolicznościach firma NJ Jadwiga Księżyk może żądać otwarcia przesyłki przyjmowanej do przewozu w celu sprawdzenia jej zawartości
 9. Wysokość opłat za usługę określa aktualny cennik, lub umowa zawarta pomiędzy firmą NJ Jadwiga Księżyk i Zleceniodawcą.
 10. Należność powinna być wnoszona gotówką w momencie nadania przesyłki lub zgodnie z umową.
 11. Na życzenie Zleceniodawcy firma NJ Jadwiga Księżyk wystawia fakturę VAT. Lub paragon. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy i firmy NJ Jadwiga Księżyk.
 12. Paczki w kraju ubezpieczone są na kwotę do 500 zł (w przypadku zaginięcia), za granicą ubezpieczenie do 500 E (w przypadku zaginięcia)
 13. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od kuriera dostarczenie paczki było niemożliwe, paczka zostaje zwrócona do magazynu firmy NJ Jadwiga Księżyk
  1. Klient zostaje poinformowany o tym fakcie w ciągu 24h od momentu dostarczenia paczki zwrotnej.
 14. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby firmy NJ Jadwiga Księżyk i powinna ona zawierać:
  1. kopię listu przewozowego
  2. kopię protokołu stwierdzającej szkodę z czytelnym podpisem kuriera.
  3. kwotę roszczenia oraz uzasadnienie
  4. udokumentowanie wysokości roszczeń

Sprawdź gabaryty paczki

Sprawdź cenę paczki

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę